การศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จะได้ดำเนินการศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน ในโรงเรียนเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศ ในการนำไปปรับปรุง/พัฒนาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนต่อไปให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับสถานศึกษาในสังกัด
          ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนให้ข้อมูลตามแบบติดตาม
          โดยส่งแบบติดตามกลับมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น หรือส่งกลับทางอีเมล : worawut_wong@kkumail.com หรือส่งคำตอบผ่านฟอร์ม https://forms.gle/EvTurAaNZHC5FnpP8
ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

หนังสือราชการ