การรายงานการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต