การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2559 ผู้ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส ประจำปี 2559 จำนวน
12,189 คน เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
และเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ ศาลาดุสิตาลัย
สวนจิตรลดา

ในการนี้ มีครูอาวุโส ประจำปี 2559 จังหวัดขอนแก่นไม่เข้าเฝ้าฯ

จำนวน 131 คน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงขอส่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
และประกาศนียบัตรสำหรับครูอาวุโส ผู้ไม่เข้าเฝ้าฯ ดังกล่าว มายังคุรุสภาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

แจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อเข้ามารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ณ คุรุสภาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ด้วยตนเอง
หรือหากไม่สามารถมารับด้วยตนเองสามารถ ทำหนังสือมอบอำนาจ และให้ผู้รับมอบอานาจรับแทนได้
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

*************************************************************
บัญชีรายชือผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2559

*************************************************************
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่เบอร์โทรศัพท์ 043-424509
คุรุสภาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น