การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือนำส่ง1. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 2. บัญชีแนบท้ายคณะบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 3. บัญชีแนบท้ายปฏิทินปฎิบัติงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 4. บัญชีแนบท้ายกลุ่มอำนวยการ 5. บัญชีแนบท้ายกลุ่มนโยบายและแผน 6. บัญชีแนบท้ายกลุ่มบริหารงานบุคคล 7. บัญชีแนบท้ายกลุ่มพัฒนาการศึกษา 8. บัญชีแนบท้ายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 10. บัญชีแนบท้ายกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 11. บัญชีแนบท้ายหน่วยตรวจสอบภายใน 12. บัญชีแนบท้ายงานวินัยและนิติการ 13. บัญชีแนบท้ายงานเลขานุการ 14. บัญชีแนบท้ายงานคุรุสภา 15. งานแม่บ้าน