การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลของหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่จังหวัด

ตามหนังสือแนบด้านล่าง

หนังสือ