การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ประสานการจัดสอบและตัวแทนศูนย์สอบ

การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ประสานการจัดสอบและตัวแทนศูนย์สอบ
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3 (http://bit.ly/2QXwvAv)
หนังสือราชการ