การประชุมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

การประชุมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
เอกสารที่ 1 IMG 1 (1)
เอกสารที่ 2 IMG 1 (2)
เอกสารที่ 3 IMG 1 (3)