การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โรงเรียนเอกชนในสังกัด)

 

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 16 โรงเรียน

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

หนังสือแจ้ง