การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

หนังสือแจ้งออกตรวจ