การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โรงเรียนเอกชนในสังกัด)

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โรงเรียนเอกชนในสังกัด) ระหว่างวันที่ 7-22 มกราคม 2562 รวม 20 โรงเรียน

ตามรายละเอียดด้านล่าง

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ร.ร.เอกชน ปี 2562