การจัดทำข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา