การคัดเลือกสถานศึกษา และบุคลากรสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

การคัดเลือกสถานศึกษา และบุคลากรสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มุถุนายน) ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

การคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นฯ