การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในกรณีเร่งด่วน เฉพาะที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้

  1. ใช้สมัครสอบครูและจะหมดเวลารับสมัคร
  2. ใช้เป็นหลักฐานกรณีเรียกบรรจุแต่งตั้งครู
  3. ใช้ต่อสัญญาจ้างครูเป็นการเร่งด่วน

หลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตกรณีเร่งด่วน ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด โดยจะต้องกรอกแบบคำขอแต่ละประเภท (สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่www.ksp.or.th ) แนบหลักฐานตามที่กำหนด พร้อมเอกสารแสดงตามแต่ละกรณีเร่งด่วน เช่น ประกาศรับสมัครสอบของหน่วยงาน หนังสือเรียกบรรจุและแต่งตั้งครู และหนังสือสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองการจ้าง

          การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ  สามารถยื่นคำขอได้ทุกวันทำการ และจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่มายื่นคำขอ
          ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตฯ สามารถยื่นคำขอได้ทุกวันทำการ แต่จะดำเนินการให้เฉพาะวันศุกร์ โดยผู้ยื่นคำขอสามารถเข้ามารับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเอง