กรอบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564-2570 กระทรวงศึกษาธิการ