ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี ) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ รอบเพิ่มเติม วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี