ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน DPE NUB CAL