ประชาสัมพันธ์การบริจาคและจองบูชา “พระไกษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”