ขอเชิญครูเข้าร่วมประชุมและเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2565