วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“จังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งการศึกษา ประชากรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษา จัดการศึกษาให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม

2. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษา จัดการศึกษาให้ประชากรดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษา จัดการศึกษาให้ประชากรอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษา จัดการศึกษามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

เป้าประสงค์

1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม

2. ประชากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน จัดการศึกษามุ่งสู่แนวคิดไทยแลนด์ 4.0