วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งนวัตกรรม  บูรณาการสานพลังการศึกษา  พัฒนาพลเมืองขอนแก่น”
พันธกิจ
   

1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง และพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกสังกัด

3) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

4) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์

 

1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มีการสร้างและนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

2) หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมบูรณาการ
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง

4) ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์

1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2) พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
4) สร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ