รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อน การบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาค และกลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564