ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์

          1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
           2) พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
           3) พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
           4) สร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
           5) ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
           6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ