แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)โดย นางพัชรีย์ เดชกุลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น