แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)โดย นางพัชรีย์ เดชกุลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

https://drive.google.com/file/d/1Ob6E4btA3XTiVvze-m_U1dsn_zd856tR/view?usp=sharing