รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ชื่อผลงาน:    รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model

ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2

ผู้รายงาน:    นางกัญญารัตน์  นามวิเศษ

 

บทคัดย่อ

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ สังเคราะห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2  กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย รวมทั้งสิ้น 125 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ คู่มือ แบบสอบถาม  แบบบันทึกกิจกรรมโครงการ และแบบสำรวจความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการดำเนินงาน พบว่า

  1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยโครงการสถานศึกษาพอเพียง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 10 กิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 4 ขั้น และการประเมินผลโครงการ จำนวน 6 ส่วน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินบริบทของโครงการสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ทั้ง 10 กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด
  2. ผลการประเมินปัจจัยของโครงการสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ทั้ง 10 กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด
  3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ทั้ง 10 กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาพอเพียง ทั้ง 10 กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินผลกระทบของโครงการสถานศึกษาพอเพียง ทั้ง 10 กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจต่อโครงการสถานศึกษาพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.61, S.D.=0.46) และความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย อยู่ในระดับมากที่สุด