ธรรมาภิบาลกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ชื่อผลงาน
ธรรมาภิบาลกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดทำ
นายนิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย และนำเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

          ผลการวิจัยพบว่า

     1. วิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อทดแทนอัตราตำแหน่งที่ว่างด้วยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีดังนี้  การสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษสำหรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการครู  การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  การรับย้าย และการรับโอน   

      2. ระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้    ด้านหลักความโปร่งใส  ด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลักความรับผิดชอบ  ด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักการมีส่วนร่วม  

 

 

 

TITLE       Good Governance and Recruitment of Teachers and Educational Personnel                  of Khon Kaen Provincial Education Office

YEAR         2019

 

ABSTRACT

 

          The objectives of this research were 1) to study the method of recruiting teacher civil service and educational personnel, and 2) to study the level of opinions towards the application of good governance in the process of recruiting teacher civil service and educational personnel of the Khon Kaen Provincial Education Office. By studying the information from the document Inquiries and interviews with key informants And use the data to analyze inductive data And presenting the descriptive study results. The tool used was interview form. And questionnaire about the five-level. The statistics used were mean, percentage and standard deviation.

 

          The findings of the research were as follows :

          1.From the study, it was found that the method of recruiting teacher civil service and educational personnel of Khon Kaen Provincial Education Office, Has conducted the recruitment of teacher civil servants and educational personnel to replace the vacancy rate in one or several ways as follows : competitive examination/selection for packing and appointment of general cases and special cases for rate hiring teachers or teachers of government officials Requesting to use an account The test takers receive the transfer and transfer.

  1. Opinions of the use of good governance principles in the method of recruiting teacher civil service and educational personnel of the Khon Kaen Provincial Education Office, as a whole, found that the highest level, When considering each aspect, it was found that all aspects were at the highest level. Sorted by average from highest to lowest as follows: Transparency, Rule of law, Responsibility, Moral principles, Value for money and the principles of participation.