การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำดี

       30 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำดี ในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปในแนวทางการเป็นการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำดี พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใน 12 นโยบายเร่งด่วน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก ภายใต้ค่านิยมพื้นฐานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ข้อปฏิบัติเวลามาตรฐานในการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร การขออนุญาตไปราชการ การขออนุญาตลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม