การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำดี