แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศธภ.12)