แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สื่อสิ่งพิมพ์ :แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

presentation :แผนการศึกษาชาติ-EdPlan60-79

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 http://www.onec.go.th/index.php/page/view/Outstand/2532