การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาชีพระยะสั้น